top of page

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТI

Для цілей розуміння та вірного тлумачення, у даній Політиці зазначені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

Ви, Вас, Вам, Ваш – Ви, як суб’єкт персональних даних, чиї Персональні дані обробляються.

 

Володілець – Благодійна організація «Благодійний фонд «Фронт-Ю».

 

Обробка – означає обробку Ваших Персональних даних, що включає будь-яку дію або сукупність дій, таких як: збирання, зберігання, використання, передача, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

 

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Вас, які надаються можливість Вас ідентифікувати. Такі відомості включають: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, зображення.

 

Політика – дана Політика конфіденційності.

 

Сайт – веб-сайт в мережі Інтернет, що знаходиться на наступним гіперпосиланням: https://www.front-u.com.

 

Всі інші терміни, не визначені в цій Політиці, мають значення, яке зазначено в інших документах Володільця, а також в Законі України «Про захист персональних даних».

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Надання згоди на Обробку Персональних даних здійснюється одним із таких способів:

 

 • шляхом направлення/надання Володільцю персональних даних у відповідному полі на Веб-сайті;

 • шляхом комунікації із Володільцем.

 

МЕТА ТА ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Метою Обробки Ваших Персональних даних є необхідність надання Вам можливості здійснювати надання благодійної допомоги на потреби, що зазначені на веб-сайті

 

СТРОКИ ОБРОБКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Ваші Персональні дані Обробляються протягом строку Вашої комунікації із Володільцем, а також протягом строку, необхідного для звітування по благодійній допомозі та відображення Вашого зображення як благодійника.

 

ПОРЯДОК ОБРОБКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Ваші Персональні дані Обробляються у формі, що допускає Вашу ідентифікацію у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх Обробки. У разі відмови від надання Вами Персональних даних, Ви не зможете здійснити благодійність.

 

Ви маєте право відкликати згоду на Обробку Персональних даних без зазначення мотивів. Для того, щоб відкликати згоду Вам необхідно звернутися до Володільця за контактами, що містяться в даній Політиці. З моменту відкликання Вашої згоди Володілець зобов’язаний припинити Обробку Персональних даних, що означатиме Вашу відмову від публікації Вашого зображення на веб-сайті та від подальшої взаємодії із веб-сайтом.

 

Ваші Персональні дані збираються шляхом добровільного надання Вами Персональних даних на Сайті.

 

Зміна, видалення або знищення Ваших Персональних даних може бути здійснена за Вашим запитом у порядку, встановленому чинним законодавством України. Зміна до Ваших Персональних даних здійснюється на підставі вмотивованої письмової вимоги. При цьому, Ваші Персональні дані підлягають видаленню у випадку:

 

 • закінчення строку зберігання Персональних даних, визначених Вашою згодою на Обробку;

 • припинення правовідносин між Вами та Володільцем;

 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

Обробка Ваших Персональних даних Володільцем здійснюється на основі наступних принципів:

 

 • відкритості і прозорості;

 • із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям Обробки;

 • недопущення Обробки надлишкових Персональних даних по відношенню до заявленої мети Обробки;

 • Обробки виключно тих Персональних даних, які відповідають меті їх Обробки.

 

З метою виконання мети Обробки Персональних даних, Володілець має право здійснювати транскордонну (іноземній фізичній особі або іноземній юридичній особі) або локальну передачу Ваших Персональних даних. Володілець має право доручити Обробку Ваших Персональних даних іншій особі, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з такою особою договору. При цьому, передача даних буде здійснюватися в країну, яка дотримується адекватних заходів щодо захисту Персональних даних або яка затверджена відповідним державним органом влади. Особа, яка здійснює Обробку Персональних даних за дорученням Володільця, зобов’язана дотримуватися принципів і правил Обробки Персональних даних, передбачених даною Політикою і чинним законодавством України.

 

Володілець не приймає на підставі виключно автоматизованої обробки Персональних даних рішень, що породжують юридичні наслідки щодо Вас чи іншим чином зачіпають Ваші права і законні інтереси.

 

Володілець зобов’язаний заблокувати Обробку Персональних даних, в разі отримання мотивованого запиту з Вашого боку або від уповноважених контролюючих органів.

 

У разі, коли Володілець повинен визначити, що Персональні дані є неповними, неправильними або неоновленими, він зобов’язаний доповнювати, змінювати або видаляти їх незалежно від того, чи подали Ви запит на внесення відповідних поправок.

 

Обробка Ваших Персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої Обробки відповідно до положень чинного законодавства. Обробка Ваших Персональних даних здійснюється на умовах, вказаних в даній Політиці.

 

Даним Володілець зазначає, що з метою забезпечення безпеки Обробки Ваших Персональних даних вживаються спеціальні технічні заходи захисту, у тому числі щодо виключення несанкціонованого (в тому числі фізичного) доступу до Персональних даних, що обробляються та роботи технічного та програмного комплексу, за допомогою якого здійснюється Обробка Персональних даних.

 

Ваші Персональні дані обробляються у такий спосіб, що унеможливлює доступ до них сторонніх осіб. Володілець здійснює технічні, організаційні, кадрові та правові заходи або забезпечує їх прийняття для захисту Ваших Персональних даних від неправомірного або випадкового доступу, збору, зберігання, використання, передачі, блокування або знищення, а також від інших неправомірних дій.

 

 

ВАШІ ПРАВА

 

Ви маєте право:

 

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження Ваших Персональних даних, мету їх Обробки, строках, місцезнаходження або місце проживання (перебування) Володільця, а також про правові наслідки, які можуть виникнути у зв’язку із такою обробкою;

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші Персональні дані;

 • на доступ до Ваших Персональних даних і інформації, які дані Обробляються;

 • отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, відповідь про те, чи Обробляються Ваші Персональні дані, а також отримувати інформацію про зміст таких Персональних даних;

 • пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю з запереченням проти Обробки Ваших Персональних даних;

 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших Персональних даних Володільцем;

 • на захист Ваших персональних даних від незаконної Обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, будь-яким іншим неправомірним втручанням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;

 • звертатися із скаргами на Обробку Ваших персональних даних у порядку, встановленому чинним законодавством України;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 • вносити застереження стосовно обмеження права на Обробку Ваших Персональних даних під час надання згоди;

 • відкликати Вашу згоду на Обробку Персональних даних;

 • знати механізм автоматичної Обробки Персональних даних;

 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Положення даної Політики можуть бути змінені Володільцем, про що Володілець повідомляє Вас відповідними каналами комунікації. Надання згоди на обробку даних після внесення таких змін є погодженням із такими змінами.

 

У випадку необхідності здійснення комунікації із Володільцем з приводу даної Політики або реалізації Ваших прав Ви можете звернутися за наступним контактом: e-mail: info@front-u.com.

 

Дана Політика набуває чинності з 22 червня 2022 року.

bottom of page